NGUYỄN QUỐC THANH (BD) ! NHÂN VIÊN CÓ DOANH THU UPSELL CAO NHẤT TUẦN 18.12 - 24.12.2023

NGUYỄN QUỐC THANH (BD) ! NHÂN VIÊN CÓ DOANH THU UPSELL CAO NHẤT TUẦN 18.12 - 24.12.2023

* DOANH THU CÁ NHÂN: 9.935.060 ĐỒNG * THƯỞNG 0.5% DOANH THU CÁ NHÂN * SỐ TIỀN: 50.000 ĐỒNG * TUẦN 18.12 - 24.12.2023

29/12/2023 - 96
HOÀNG THỊ YẾN NHI (OIK) ! NHÂN VIÊN CÓ DOANH THU UPSELL CAO NHẤT TUẦN 18.12 - 24.12.2023

HOÀNG THỊ YẾN NHI (OIK) ! NHÂN VIÊN CÓ DOANH THU UPSELL CAO NHẤT TUẦN 18.12 - 24.12.2023

* DOANH THU CÁ NHÂN: 26.738.960 ĐỒNG * THƯỞNG 0.5% DOANH THU CÁ NHÂN * SỐ TIỀN: 94.000 ĐỒNG * TUẦN 18.12 - 24.12.2023

29/12/2023 - 80
NGUYỄN THỊ TRANG (HN) ! NHÂN VIÊN CÓ DOANH THU UPSELL CAO NHẤT TUẦN 18.12 - 24.12.2023

NGUYỄN THỊ TRANG (HN) ! NHÂN VIÊN CÓ DOANH THU UPSELL CAO NHẤT TUẦN 18.12 - 24.12.2023

* DOANH THU CÁ NHÂN: 8.315.000 ĐỒNG * THƯỞNG 0.5% DOANH THU CÁ NHÂN * SỐ TIỀN: 42.000 ĐỒNG * TUẦN 18.12 - 24.12.2023

29/12/2023 - 61
PHẠM TIẾN ĐẠT (TD) ! NHÂN VIÊN CÓ DOANH THU UPSELL CAO NHẤT TUẦN 18.12 - 24.12.2023

PHẠM TIẾN ĐẠT (TD) ! NHÂN VIÊN CÓ DOANH THU UPSELL CAO NHẤT TUẦN 18.12 - 24.12.2023

* DOANH THU CÁ NHÂN: 18.401.8701 ĐỒNG * THƯỞNG 0.5% DOANH THU CÁ NHÂN * SỐ TIỀN: 92.000 ĐỒNG * TUẦN 18.12 - 24.12.2023

29/12/2023 - 69
NGUYỄN THỊ BÍCH THỦY (OIK) ! NHÂN VIÊN CÓ DOANH THU UPSELL CAO NHẤT TUẦN 11.12 - 17.12.2023

NGUYỄN THỊ BÍCH THỦY (OIK) ! NHÂN VIÊN CÓ DOANH THU UPSELL CAO NHẤT TUẦN 11.12 - 17.12.2023

* DOANH THU CÁ NHÂN: 38.030.530 ĐỒNG * THƯỞNG 0.5% DOANH THU CÁ NHÂN * SỐ TIỀN: 178.000 ĐỒNG * TUẦN 11.12 - 17.12.2023

29/12/2023 - 51
LƯƠNG HẢI ĐĂNG (BD) ! NHÂN VIÊN CÓ DOANH THU UPSELL CAO NHẤT TUẦN 11.12 - 17.12.2023

LƯƠNG HẢI ĐĂNG (BD) ! NHÂN VIÊN CÓ DOANH THU UPSELL CAO NHẤT TUẦN 11.12 - 17.12.2023

* DOANH THU CÁ NHÂN: 8.467.600 ĐỒNG * THƯỞNG 0.5% DOANH THU CÁ NHÂN * SỐ TIỀN: 42.000 ĐỒNG * TUẦN 11.12 - 17.12.2023

29/12/2023 - 59
NGUYỄN THỊ TRANG (HN) ! NHÂN VIÊN CÓ DOANH THU UPSELL CAO NHẤT TUẦN 11.12 - 17.12.2023

NGUYỄN THỊ TRANG (HN) ! NHÂN VIÊN CÓ DOANH THU UPSELL CAO NHẤT TUẦN 11.12 - 17.12.2023

* DOANH THU CÁ NHÂN: 12.824.000 ĐỒNG * THƯỞNG 0.5% DOANH THU CÁ NHÂN * SỐ TIỀN: 64.000 ĐỒNG * TUẦN 11.12 - 17.12.2023

29/12/2023 - 55
PHẠM TIẾN ĐẠT (TD) ! NHÂN VIÊN CÓ DOANH THU UPSELL CAO NHẤT TUẦN 11.12 - 17.12.2023

PHẠM TIẾN ĐẠT (TD) ! NHÂN VIÊN CÓ DOANH THU UPSELL CAO NHẤT TUẦN 11.12 - 17.12.2023

* DOANH THU CÁ NHÂN: 24.290.571 ĐỒNG * THƯỞNG 0.5% DOANH THU CÁ NHÂN * SỐ TIỀN: 121.000 ĐỒNG * TUẦN 11.12 - 17.12.2023

29/12/2023 - 60
PHAN THỊ HỒNG HẠNH (BD) ! NHÂN VIÊN CÓ DOANH THU UPSELL CAO NHẤT TUẦN 4.12 - 10.12.2023

PHAN THỊ HỒNG HẠNH (BD) ! NHÂN VIÊN CÓ DOANH THU UPSELL CAO NHẤT TUẦN 4.12 - 10.12.2023

* DOANH THU CÁ NHÂN: 11.225.000 ĐỒNG * THƯỞNG 0.5% DOANH THU CÁ NHÂN * SỐ TIỀN: 56.000 ĐỒNG * TUẦN 4.12 - 10.12.2023

13/12/2023 - 72
NGUYỄN THỊ TRANG (HN) ! NHÂN VIÊN CÓ DOANH THU UPSELL CAO NHẤT TUẦN 4.12 - 10.12.2023

NGUYỄN THỊ TRANG (HN) ! NHÂN VIÊN CÓ DOANH THU UPSELL CAO NHẤT TUẦN 4.12 - 10.12.2023

* DOANH THU CÁ NHÂN: 8.036.000 ĐỒNG * THƯỞNG 0.5% DOANH THU CÁ NHÂN * SỐ TIỀN: 40.000 ĐỒNG * TUẦN 4.12 - 10.12.2023

13/12/2023 - 65
NGUYỄN NHẬT HOÀNG (OIK) ! NHÂN VIÊN CÓ DOANH THU UPSELL CAO NHẤT TUẦN 4.12 - 10.12.2023

NGUYỄN NHẬT HOÀNG (OIK) ! NHÂN VIÊN CÓ DOANH THU UPSELL CAO NHẤT TUẦN 4.12 - 10.12.2023

* DOANH THU CÁ NHÂN: 24.937.760 ĐỒNG * THƯỞNG 0.5% DOANH THU CÁ NHÂN * SỐ TIỀN: 125.000 ĐỒNG * TUẦN 4.12 - 10.12.2023

13/12/2023 - 58
PHẠM TIẾN ĐẠT (TD) ! NHÂN VIÊN CÓ DOANH THU UPSELL CAO NHẤT TUẦN 4.12 - 10.12.2023

PHẠM TIẾN ĐẠT (TD) ! NHÂN VIÊN CÓ DOANH THU UPSELL CAO NHẤT TUẦN 4.12 - 10.12.2023

* DOANH THU CÁ NHÂN: 27.640.904 ĐỒNG * THƯỞNG 0.5% DOANH THU CÁ NHÂN * SỐ TIỀN: 138.000 ĐỒNG * TUẦN 4.12 - 10.12.2023

13/12/2023 - 96
BÙI QUANG NGHĨA (TD) ! NHÂN VIÊN CÓ DOANH THU UPSELL CAO NHẤT TUẦN 27.11 - 3.12.2023

BÙI QUANG NGHĨA (TD) ! NHÂN VIÊN CÓ DOANH THU UPSELL CAO NHẤT TUẦN 27.11 - 3.12.2023

* DOANH THU CÁ NHÂN: 14.255.820 ĐỒNG * THƯỞNG 0.5% DOANH THU CÁ NHÂN * SỐ TIỀN: 71.000 ĐỒNG * TUẦN 27.11 - 3.12.2023

13/12/2023 - 62
NGUYỄN THỊ HỒNG DUNG (OIK) ! NHÂN VIÊN CÓ DOANH THU UPSELL CAO NHẤT TUẦN 27.11 - 3.12.2023

NGUYỄN THỊ HỒNG DUNG (OIK) ! NHÂN VIÊN CÓ DOANH THU UPSELL CAO NHẤT TUẦN 27.11 - 3.12.2023

* DOANH THU CÁ NHÂN: 21.618.820 ĐỒNG * THƯỞNG 0.5% DOANH THU CÁ NHÂN * SỐ TIỀN: 108.000 ĐỒNG * TUẦN 27.11 - 3.12.2023

13/12/2023 - 58
NGUYỄN HUY (HN) ! NHÂN VIÊN CÓ DOANH THU UPSELL CAO NHẤT TUẦN 27.11 - 3.12.2023

NGUYỄN HUY (HN) ! NHÂN VIÊN CÓ DOANH THU UPSELL CAO NHẤT TUẦN 27.11 - 3.12.2023

* DOANH THU CÁ NHÂN: 9.701.000 ĐỒNG * THƯỞNG 0.5% DOANH THU CÁ NHÂN * SỐ TIỀN: 48.000 ĐỒNG * TUẦN 27.11 - 3.12.2023

13/12/2023 - 60
NGUYỄN QUỐC THANH (BD) ! NHÂN VIÊN CÓ DOANH THU UPSELL CAO NHẤT TUẦN 27.11 - 3.12.2023

NGUYỄN QUỐC THANH (BD) ! NHÂN VIÊN CÓ DOANH THU UPSELL CAO NHẤT TUẦN 27.11 - 3.12.2023

* DOANH THU CÁ NHÂN: 9.660.000 ĐỒNG * THƯỞNG 0.5% DOANH THU CÁ NHÂN * SỐ TIỀN: 48.000 ĐỒNG * TUẦN 27.11 - 3.12.2023

13/12/2023 - 44
NGUYỄN HUY (HN) ! NHÂN VIÊN CÓ DOANH THU UPSELL CAO NHẤT TUẦN 20.11 - 26.11.2023

NGUYỄN HUY (HN) ! NHÂN VIÊN CÓ DOANH THU UPSELL CAO NHẤT TUẦN 20.11 - 26.11.2023

* DOANH THU CÁ NHÂN: 5.134.000 ĐỒNG * THƯỞNG 0.5% DOANH THU CÁ NHÂN * SỐ TIỀN: 25.000 ĐỒNG * TUẦN 20.11 - 26.11.2023

30/11/2023 - 84
LƯƠNG HẢI ĐĂNG (BD) ! NHÂN VIÊN CÓ DOANH THU UPSELL CAO NHẤT TUẦN 20.11 - 26.11.2023

LƯƠNG HẢI ĐĂNG (BD) ! NHÂN VIÊN CÓ DOANH THU UPSELL CAO NHẤT TUẦN 20.11 - 26.11.2023

* DOANH THU CÁ NHÂN: 13.588.130 ĐỒNG * THƯỞNG 0.5% DOANH THU CÁ NHÂN * SỐ TIỀN: 68.000 ĐỒNG * TUẦN 20.11 - 26.11.2023

30/11/2023 - 76
NGUYỄN THỊ PHƯƠNG DUNG (OIK) ! NHÂN VIÊN CÓ DOANH THU UPSELL CAO NHẤT TUẦN 20.11 - 26.11.2023

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG DUNG (OIK) ! NHÂN VIÊN CÓ DOANH THU UPSELL CAO NHẤT TUẦN 20.11 - 26.11.2023

* DOANH THU CÁ NHÂN: 10.375.960 ĐỒNG * THƯỞNG 0.5% DOANH THU CÁ NHÂN * SỐ TIỀN: 51.000 ĐỒNG * TUẦN 20.11 - 26.11.2023

30/11/2023 - 74
NGUYỄN ĐỨC SỰ (TD) ! NHÂN VIÊN CÓ DOANH THU UPSELL CAO NHẤT TUẦN 20.11 - 26.11.2023

NGUYỄN ĐỨC SỰ (TD) ! NHÂN VIÊN CÓ DOANH THU UPSELL CAO NHẤT TUẦN 20.11 - 26.11.2023

* DOANH THU CÁ NHÂN: 16.933.300 ĐỒNG * THƯỞNG 0.5% DOANH THU CÁ NHÂN * SỐ TIỀN: 84.000 ĐỒNG * TUẦN 20.11 - 26.11.2023

30/11/2023 - 82