TRẦN THỊ THÙY TRANG (HN)! NHÂN VIÊN XUẤT SẮC DO CỬA HÀNG TRƯỞNG BẦU CHỌN TUẦN 20.11 - 26.11.2023

TRẦN THỊ THÙY TRANG (HN)! NHÂN VIÊN XUẤT SẮC DO CỬA HÀNG TRƯỞNG BẦU CHỌN TUẦN 20.11 - 26.11.2023

* THƯỞNG 100.000 ĐỒNG * NÂNG LƯƠNG 500Đ / GIỜ - Từ 01/12 Đến 31/12/2023 * TUẦN 20.11 - 26.11.2023

30/11/2023 - 40
LÊ THỊ LAN ANH (BD)! NHÂN VIÊN XUẤT SẮC DO CỬA HÀNG TRƯỞNG BẦU CHỌN TUẦN 20.11 - 26.11.2023

LÊ THỊ LAN ANH (BD)! NHÂN VIÊN XUẤT SẮC DO CỬA HÀNG TRƯỞNG BẦU CHỌN TUẦN 20.11 - 26.11.2023

* THƯỞNG 100.000 ĐỒNG * NÂNG LƯƠNG 500Đ / GIỜ - Từ 01/12 Đến 31/12/2023 * TUẦN 20.11 - 26.11.2023

30/11/2023 - 39
NGUYỄN THỊ PHƯƠNG DUNG (OIK)! NHÂN VIÊN XUẤT SẮC DO CỬA HÀNG TRƯỞNG BẦU CHỌN TUẦN 20.11 - 26.11.2023

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG DUNG (OIK)! NHÂN VIÊN XUẤT SẮC DO CỬA HÀNG TRƯỞNG BẦU CHỌN TUẦN 20.11 - 26.11.2023

* THƯỞNG 100.000 ĐỒNG * NÂNG LƯƠNG 500Đ / GIỜ - Từ 01/12 Đến 31/12/2023 * TUẦN 20.11 - 26.11.2023

30/11/2023 - 30
NGUYỄN CÔNG NHẬT ANH (BĐ)! NHÂN VIÊN XUẤT SẮC DO TẬP THỂ BẦU CHỌN TUẦN 20.11 - 26.11.2023 (04 /09 PHIẾU)

NGUYỄN CÔNG NHẬT ANH (BĐ)! NHÂN VIÊN XUẤT SẮC DO TẬP THỂ BẦU CHỌN TUẦN 20.11 - 26.11.2023 (04 /09 PHIẾU)

* THƯỞNG 120.000 ĐỒNG * NÂNG LƯƠNG 1.000Đ / GIỜ - Từ 01/12 Đến 31/12/2023 * TUẦN 20.11 - 26.11.2023 * 04 / 09 phiếu bầu

30/11/2023 - 36
NGUYỄN HUY (HN)! NHÂN VIÊN XUẤT SẮC DO TẬP THỂ BẦU CHỌN TUẦN 20.11 - 26.11.2023 (04 /08 PHIẾU)

NGUYỄN HUY (HN)! NHÂN VIÊN XUẤT SẮC DO TẬP THỂ BẦU CHỌN TUẦN 20.11 - 26.11.2023 (04 /08 PHIẾU)

* THƯỞNG 120.000 ĐỒNG * NÂNG LƯƠNG 1.000Đ / GIỜ - Từ 01/12 Đến 31/12/2023 * TUẦN 20.11 - 26.11.2023 * 04 / 08 phiếu bầu

30/11/2023 - 30
HÀ THỊ PHƯƠNG UYÊN (OIK)! NHÂN VIÊN XUẤT SẮC DO TẬP THỂ BẦU CHỌN TUẦN 20.11 - 26.11.2023 (04 /12 PHIẾU)

HÀ THỊ PHƯƠNG UYÊN (OIK)! NHÂN VIÊN XUẤT SẮC DO TẬP THỂ BẦU CHỌN TUẦN 20.11 - 26.11.2023 (04 /12 PHIẾU)

* THƯỞNG 120.000 ĐỒNG * NÂNG LƯƠNG 1.000Đ / GIỜ - Từ 01/12 Đến 31/12/2023 * TUẦN 20.11 - 26.11.2023 * 04 / 12 phiếu bầu

30/11/2023 - 31
BÙI QUANG NGHĨA (TD)! NHÂN VIÊN XUẤT SẮC DO TẬP THỂ BẦU CHỌN TUẦN 20.11 - 26.11.2023 (10 /13 PHIẾU)

BÙI QUANG NGHĨA (TD)! NHÂN VIÊN XUẤT SẮC DO TẬP THỂ BẦU CHỌN TUẦN 20.11 - 26.11.2023 (10 /13 PHIẾU)

* THƯỞNG 195.000 ĐỒNG * NÂNG LƯƠNG 1.000Đ / GIỜ - Từ 01/12 Đến 31/12/2023 * TUẦN 20.11 - 26.11.2023 * 10 / 13 phiếu bầu

30/11/2023 - 74
LÊ NGỌC QUÂN (BD)! NHÂN VIÊN XUẤT SẮC DO CỬA HÀNG TRƯỞNG BẦU CHỌN TUẦN 13.11 - 19.11.2023

LÊ NGỌC QUÂN (BD)! NHÂN VIÊN XUẤT SẮC DO CỬA HÀNG TRƯỞNG BẦU CHỌN TUẦN 13.11 - 19.11.2023

* THƯỞNG 60.000 ĐỒNG * NÂNG LƯƠNG 500Đ / GIỜ - Từ 01/12 Đến 31/12/2023 * TUẦN 13.11 - 19.11.2023

30/11/2023 - 23
NGUYỄN QUỐC KHÁNH (HN)! NHÂN VIÊN XUẤT SẮC DO CỬA HÀNG TRƯỞNG BẦU CHỌN TUẦN 13.11 - 19.11.2023

NGUYỄN QUỐC KHÁNH (HN)! NHÂN VIÊN XUẤT SẮC DO CỬA HÀNG TRƯỞNG BẦU CHỌN TUẦN 13.11 - 19.11.2023

* THƯỞNG 100.000 ĐỒNG * NÂNG LƯƠNG 500Đ / GIỜ - Từ 01/12 Đến 31/12/2023 * TUẦN 13.11 - 19.11.2023

30/11/2023 - 18
NGUYỄN NHẬT HOÀNG (OIK)! NHÂN VIÊN XUẤT SẮC DO CỬA HÀNG TRƯỞNG BẦU CHỌN TUẦN 13.11 - 19.11.2023

NGUYỄN NHẬT HOÀNG (OIK)! NHÂN VIÊN XUẤT SẮC DO CỬA HÀNG TRƯỞNG BẦU CHỌN TUẦN 13.11 - 19.11.2023

* THƯỞNG 100.000 ĐỒNG * NÂNG LƯƠNG 500Đ / GIỜ - Từ 01/12 Đến 31/12/2023 * TUẦN 13.11 - 19.11.2023

30/11/2023 - 33
HÀ THỊ PHƯƠNG UYÊN (OIK)! NHÂN VIÊN XUẤT SẮC DO TẬP THỂ BẦU CHỌN TUẦN 13.11 - 19.11.2023 (04 /12 PHIẾU)

HÀ THỊ PHƯƠNG UYÊN (OIK)! NHÂN VIÊN XUẤT SẮC DO TẬP THỂ BẦU CHỌN TUẦN 13.11 - 19.11.2023 (04 /12 PHIẾU)

* THƯỞNG 120.000 ĐỒNG * NÂNG LƯƠNG 1.000Đ / GIỜ - Từ 01/12 Đến 31/12/2023 * TUẦN 13.11 - 19.11.2023 * 04 / 12 phiếu bầu

30/11/2023 - 27
HÀ THỊ HIÊN (BD)! NHÂN VIÊN XUẤT SẮC DO TẬP THỂ BẦU CHỌN TUẦN 13.11 - 19.11.2023 (02 /07 PHIẾU)

HÀ THỊ HIÊN (BD)! NHÂN VIÊN XUẤT SẮC DO TẬP THỂ BẦU CHỌN TUẦN 13.11 - 19.11.2023 (02 /07 PHIẾU)

* THƯỞNG 60.000 ĐỒNG * NÂNG LƯƠNG 1.000Đ / GIỜ - Từ 01/12 Đến 31/12/2023 * TUẦN 13.11 - 19.11.2023 * 02 / 07 phiếu bầu

30/11/2023 - 30
TRẦN THỊ MINH THU (HN)! NHÂN VIÊN XUẤT SẮC DO TẬP THỂ BẦU CHỌN TUẦN 13.11 - 19.11.2023 (04 /08 PHIẾU)

TRẦN THỊ MINH THU (HN)! NHÂN VIÊN XUẤT SẮC DO TẬP THỂ BẦU CHỌN TUẦN 13.11 - 19.11.2023 (04 /08 PHIẾU)

* THƯỞNG 120.000 ĐỒNG * NÂNG LƯƠNG 1.000Đ / GIỜ - Từ 01/12 Đến 31/12/2023 * TUẦN 13.11 - 19.11.2023 * 04 / 08 phiếu bầu

30/11/2023 - 32
TRẦN TRUNG HIẾU (TD)! NHÂN VIÊN XUẤT SẮC DO TẬP THỂ BẦU CHỌN TUẦN 13.11 - 19.11.2023 (08 /12 PHIẾU)

TRẦN TRUNG HIẾU (TD)! NHÂN VIÊN XUẤT SẮC DO TẬP THỂ BẦU CHỌN TUẦN 13.11 - 19.11.2023 (08 /12 PHIẾU)

* THƯỞNG 180.000 ĐỒNG * NÂNG LƯƠNG 1.000Đ / GIỜ - Từ 01/12 Đến 31/12/2023 * TUẦN 13.11 - 19.11.2023 * 08 / 12 phiếu bầu

30/11/2023 - 75
NGUYỄN PHƯỚC UYÊN NHI (TD)! NHÂN VIÊN XUẤT SẮC DO TẬP THỂ BẦU CHỌN TUẦN 06.11 - 12.11.2023 (09 /12 PHIẾU)

NGUYỄN PHƯỚC UYÊN NHI (TD)! NHÂN VIÊN XUẤT SẮC DO TẬP THỂ BẦU CHỌN TUẦN 06.11 - 12.11.2023 (09 /12 PHIẾU)

* THƯỞNG 180.000 ĐỒNG * NÂNG LƯƠNG 1.000Đ / GIỜ - Từ 01/12 Đến 31/12/2023 * TUẦN 06.11 - 12.11.2023 * 09 / 12 phiếu bầu

30/11/2023 - 75
TRẦN DUY TÂN (OIK)! NHÂN VIÊN XUẤT SẮC DO CỬA HÀNG TRƯỞNG BẦU CHỌN TUẦN 06.11 - 12.11.2023

TRẦN DUY TÂN (OIK)! NHÂN VIÊN XUẤT SẮC DO CỬA HÀNG TRƯỞNG BẦU CHỌN TUẦN 06.11 - 12.11.2023

* THƯỞNG 100.000 ĐỒNG * NÂNG LƯƠNG 500Đ / GIỜ - Từ 01/12 Đến 31/12/2023 * TUẦN 06.11 - 12.11.2023

30/11/2023 - 25
LƯƠNG HẢI ĐĂNG (BD)! NHÂN VIÊN XUẤT SẮC DO CỬA HÀNG TRƯỞNG BẦU CHỌN TUẦN 06.11 - 12.11.2023

LƯƠNG HẢI ĐĂNG (BD)! NHÂN VIÊN XUẤT SẮC DO CỬA HÀNG TRƯỞNG BẦU CHỌN TUẦN 06.11 - 12.11.2023

* THƯỞNG 90.000 ĐỒNG * NÂNG LƯƠNG 500Đ / GIỜ - Từ 01/12 Đến 31/12/2023 * TUẦN 06.11 - 12.11.2023

30/11/2023 - 27
TRẦN THỊ MINH THU (HN)! NHÂN VIÊN XUẤT SẮC DO CỬA HÀNG TRƯỞNG BẦU CHỌN TUẦN 06.11 - 12.11.2023

TRẦN THỊ MINH THU (HN)! NHÂN VIÊN XUẤT SẮC DO CỬA HÀNG TRƯỞNG BẦU CHỌN TUẦN 06.11 - 12.11.2023

* THƯỞNG 100.000 ĐỒNG * NÂNG LƯƠNG 500Đ / GIỜ - Từ 01/12 Đến 31/12/2023 * TUẦN 06.11 - 12.11.2023

30/11/2023 - 20
VÒNG TRỊNH TRÚC MAI (HN)! NHÂN VIÊN XUẤT SẮC DO TẬP THỂ BẦU CHỌN TUẦN 06.11 - 12.11.2023 (05 /11 PHIẾU)

VÒNG TRỊNH TRÚC MAI (HN)! NHÂN VIÊN XUẤT SẮC DO TẬP THỂ BẦU CHỌN TUẦN 06.11 - 12.11.2023 (05 /11 PHIẾU)

* THƯỞNG 150.000 ĐỒNG * NÂNG LƯƠNG 1.000Đ / GIỜ - Từ 01/12 Đến 31/12/2023 * TUẦN 06.11 - 12.11.2023 * 05 / 11 phiếu bầu

30/11/2023 - 14
NGUYỄN QUỐC THANH (BD)! NHÂN VIÊN XUẤT SẮC DO TẬP THỂ BẦU CHỌN TUẦN 06.11 - 12.11.2023 (03 /11 PHIẾU)

NGUYỄN QUỐC THANH (BD)! NHÂN VIÊN XUẤT SẮC DO TẬP THỂ BẦU CHỌN TUẦN 06.11 - 12.11.2023 (03 /11 PHIẾU)

* THƯỞNG 90.000 ĐỒNG * NÂNG LƯƠNG 1.000Đ / GIỜ - Từ 01/12 Đến 31/12/2023 * TUẦN 06.11 - 12.11.2023 * 03 / 11 phiếu bầu

30/11/2023 - 24