NGUYỄN CÔNG NHẬT ANH (BĐ)! NHÂN VIÊN XUẤT SẮC DO CỬA HÀNG TRƯỞNG BẦU CHỌN TUẦN 11.09 - 17.09.2023

NGUYỄN CÔNG NHẬT ANH (BĐ)! NHÂN VIÊN XUẤT SẮC DO CỬA HÀNG TRƯỞNG BẦU CHỌN TUẦN 11.09 - 17.09.2023

* THƯỞNG 60.000 ĐỒNG * NÂNG LƯƠNG 500Đ / GIỜ - Từ 01/10 Đến 31/10/2023 * TUẦN 11.09 - 17.09.2023 *

5 ngày trước - 4
NGUYỄN CÔNG NHẬT ANH (BĐ)! NHÂN VIÊN XUẤT SẮC DO TẬP THỂ BẦU CHỌN TUẦN 11.09 - 17.09.2023 (2 /12 PHIẾU)

NGUYỄN CÔNG NHẬT ANH (BĐ)! NHÂN VIÊN XUẤT SẮC DO TẬP THỂ BẦU CHỌN TUẦN 11.09 - 17.09.2023 (2 /12 PHIẾU)

* THƯỞNG 60.000 ĐỒNG * NÂNG LƯƠNG 1.000Đ / GIỜ - Từ 01/10 Đến 31/10/2023 * TUẦN 11.09 - 17.09.2023 * 02 / 12 phiếu bầu

5 ngày trước - 10
HOÀNG THỊ YẾN NHI (OIK)! NHÂN VIÊN XUẤT SẮC DO CỬA HÀNG TRƯỞNG BẦU CHỌN TUẦN 11.09 - 17.09.2023

HOÀNG THỊ YẾN NHI (OIK)! NHÂN VIÊN XUẤT SẮC DO CỬA HÀNG TRƯỞNG BẦU CHỌN TUẦN 11.09 - 17.09.2023

* THƯỞNG 100.000 ĐỒNG * NÂNG LƯƠNG 500Đ / GIỜ - Từ 01/10 Đến 31/10/2023 * TUẦN 11.09 - 17.09.2023

5 ngày trước - 9
ĐOÀN LÊ ANH THƯ (OIK)! NHÂN VIÊN XUẤT SẮC DO TẬP THỂ BẦU CHỌN TUẦN 11.09 - 17.09.2023 (05 /14 PHIẾU)

ĐOÀN LÊ ANH THƯ (OIK)! NHÂN VIÊN XUẤT SẮC DO TẬP THỂ BẦU CHỌN TUẦN 11.09 - 17.09.2023 (05 /14 PHIẾU)

* THƯỞNG 150.000 ĐỒNG * NÂNG LƯƠNG 1.000Đ / GIỜ - Từ 01/10 Đến 31/10/2023 * TUẦN 11.09 - 17.09.2023 * 05 / 14 phiếu bầu

5 ngày trước - 4
TRẦN THỊ MINH THU (HN)! NHÂN VIÊN XUẤT SẮC DO CỬA HÀNG TRƯỞNG BẦU CHỌN TUẦN 11.09 - 17.09.2023

TRẦN THỊ MINH THU (HN)! NHÂN VIÊN XUẤT SẮC DO CỬA HÀNG TRƯỞNG BẦU CHỌN TUẦN 11.09 - 17.09.2023

* THƯỞNG 100.000 ĐỒNG * NÂNG LƯƠNG 500Đ / GIỜ - Từ 01/10 Đến 31/10/2023 * TUẦN 11.09 - 17.09.2023

5 ngày trước - 10
TRẦN THỊ THÙY TRANG (HN)! NHÂN VIÊN XUẤT SẮC DO TẬP THỂ BẦU CHỌN TUẦN 11.09 - 17.09.2023 (05 /10 PHIẾU)

TRẦN THỊ THÙY TRANG (HN)! NHÂN VIÊN XUẤT SẮC DO TẬP THỂ BẦU CHỌN TUẦN 11.09 - 17.09.2023 (05 /10 PHIẾU)

* THƯỞNG 150.000 ĐỒNG * NÂNG LƯƠNG 1.000Đ / GIỜ - Từ 01/10 Đến 31/10/2023 * TUẦN 11.09 - 17.09.2023 * 05 / 10 phiếu bầu

5 ngày trước - 5
XA TRỊNH MỸ CHÂU (OIK)! NHÂN VIÊN XUẤT SẮC DO CỬA HÀNG TRƯỞNG BẦU CHỌN TUẦN 04.09 - 10.09.2023

XA TRỊNH MỸ CHÂU (OIK)! NHÂN VIÊN XUẤT SẮC DO CỬA HÀNG TRƯỞNG BẦU CHỌN TUẦN 04.09 - 10.09.2023

* THƯỞNG 60.000 ĐỒNG * NÂNG LƯƠNG 500Đ / GIỜ - Từ 01/10 Đến 31/10/2023 * TUẦN 04.09 - 10.09.2023

2 tuần trước - 20
NGUYỄN KIỀU MY (BĐ)! NHÂN VIÊN XUẤT SẮC DO TẬP THỂ BẦU CHỌN TUẦN 04.09 - 10.09.2023 (02 /08 PHIẾU)

NGUYỄN KIỀU MY (BĐ)! NHÂN VIÊN XUẤT SẮC DO TẬP THỂ BẦU CHỌN TUẦN 04.09 - 10.09.2023 (02 /08 PHIẾU)

* THƯỞNG 60.000 ĐỒNG * NÂNG LƯƠNG 1.000Đ / GIỜ - Từ 01/10 Đến 31/10/2023 * TUẦN 04.09 - 10.09.2023 * 02 / 08 phiếu bầu

2 tuần trước - 14
VÒNG TRỊNH TRÚC MAI (HN)! NHÂN VIÊN XUẤT SẮC DO CỬA HÀNG TRƯỞNG BẦU CHỌN TUẦN 04.09 - 10.09.2023

VÒNG TRỊNH TRÚC MAI (HN)! NHÂN VIÊN XUẤT SẮC DO CỬA HÀNG TRƯỞNG BẦU CHỌN TUẦN 04.09 - 10.09.2023

* THƯỞNG 100.000 ĐỒNG * NÂNG LƯƠNG 500Đ / GIỜ - Từ 01/10 Đến 31/10/2023 * TUẦN 04.09 - 10.09.2023

2 tuần trước - 11
TRẦN LÊ NGUYÊN VŨ (HN)! NHÂN VIÊN XUẤT SẮC DO TẬP THỂ BẦU CHỌN TUẦN 04.09 - 10.09.2023 (04 /10 PHIẾU)

TRẦN LÊ NGUYÊN VŨ (HN)! NHÂN VIÊN XUẤT SẮC DO TẬP THỂ BẦU CHỌN TUẦN 04.09 - 10.09.2023 (04 /10 PHIẾU)

* THƯỞNG 120.000 ĐỒNG * NÂNG LƯƠNG 1.000Đ / GIỜ - Từ 01/10 Đến 31/10/2023 * TUẦN 04.09 - 10.09.2023 * 04 / 10 phiếu bầu

2 tuần trước - 12
PHAN THỊ HỒNG HẠNH (BĐ)! NHÂN VIÊN XUẤT SẮC DO CỬA HÀNG TRƯỞNG BẦU CHỌN TUẦN 04.09 - 10.09.2023

PHAN THỊ HỒNG HẠNH (BĐ)! NHÂN VIÊN XUẤT SẮC DO CỬA HÀNG TRƯỞNG BẦU CHỌN TUẦN 04.09 - 10.09.2023

* THƯỞNG 90.000 ĐỒNG * NÂNG LƯƠNG 500Đ / GIỜ - Từ 01/10 Đến 31/10/2023 * TUẦN 04.09 - 10.09.2023

2 tuần trước - 11
NGÔ THỊ NGỌC TRÂM (BĐ)! NHÂN VIÊN XUẤT SẮC DO TẬP THỂ BẦU CHỌN TUẦN 04.09 - 10.09.2023 (03 /12 PHIẾU)

NGÔ THỊ NGỌC TRÂM (BĐ)! NHÂN VIÊN XUẤT SẮC DO TẬP THỂ BẦU CHỌN TUẦN 04.09 - 10.09.2023 (03 /12 PHIẾU)

* THƯỞNG 90.000 ĐỒNG * NÂNG LƯƠNG 1.000Đ / GIỜ - Từ 01/10 Đến 31/10/2023 * TUẦN 04.09 - 10.09.2023 * 03 / 12 phiếu bầu

2 tuần trước - 17
NGUYỄN QUỐC KHÁNH (HN)! NHÂN VIÊN XUẤT SẮC DO CỬA HÀNG TRƯỞNG BẦU CHỌN TUẦN 28.08 - 03.09.2023

NGUYỄN QUỐC KHÁNH (HN)! NHÂN VIÊN XUẤT SẮC DO CỬA HÀNG TRƯỞNG BẦU CHỌN TUẦN 28.08 - 03.09.2023

* THƯỞNG 100.000 ĐỒNG * NÂNG LƯƠNG 500Đ / GIỜ - Từ 01/10 Đến 31/10/2023 * TUẦN 28.08 - 03.09.2023

2 tuần trước - 5
NGUYỄN THỊ HỒNG DUNG (OIK)! NHÂN VIÊN XUẤT SẮC DO CỬA HÀNG TRƯỞNG BẦU CHỌN TUẦN 28.08 - 03.09.2023

NGUYỄN THỊ HỒNG DUNG (OIK)! NHÂN VIÊN XUẤT SẮC DO CỬA HÀNG TRƯỞNG BẦU CHỌN TUẦN 28.08 - 03.09.2023

* THƯỞNG 100.000 ĐỒNG * NÂNG LƯƠNG 500Đ / GIỜ - Từ 01/10 Đến 31/10/2023 * TUẦN 28.08 - 03.09.2023

2 tuần trước - 10
PHAN THỊ HỒNG HẠNH (BĐ)! NHÂN VIÊN XUẤT SẮC DO CỬA HÀNG TRƯỞNG BẦU CHỌN TUẦN 28.08 - 03.09.2023

PHAN THỊ HỒNG HẠNH (BĐ)! NHÂN VIÊN XUẤT SẮC DO CỬA HÀNG TRƯỞNG BẦU CHỌN TUẦN 28.08 - 03.09.2023

* THƯỞNG 90.000 ĐỒNG * NÂNG LƯƠNG 500Đ / GIỜ - Từ 01/10 Đến 31/10/2023 * TUẦN 28.08 - 03.09.2023

2 tuần trước - 13
NGUYỄN NHẬT HOÀNG (OIK)! NHÂN VIÊN XUẤT SẮC DO TẬP THỂ BẦU CHỌN TUẦN 28.08 - 03.09.2023 (04 /17 PHIẾU)

NGUYỄN NHẬT HOÀNG (OIK)! NHÂN VIÊN XUẤT SẮC DO TẬP THỂ BẦU CHỌN TUẦN 28.08 - 03.09.2023 (04 /17 PHIẾU)

* THƯỞNG 120.000 ĐỒNG * NÂNG LƯƠNG 1.000Đ / GIỜ - Từ 01/10 Đến 31/10/2023 * TUẦN 28.08 - 03.09.2023 * 04 / 17 phiếu bầu

2 tuần trước - 15
TRẦN THỊ MINH THU (HN)! NHÂN VIÊN XUẤT SẮC DO TẬP THỂ BẦU CHỌN TUẦN 28.08 - 03.09.2023 (04 /10 PHIẾU)

TRẦN THỊ MINH THU (HN)! NHÂN VIÊN XUẤT SẮC DO TẬP THỂ BẦU CHỌN TUẦN 28.08 - 03.09.2023 (04 /10 PHIẾU)

* THƯỞNG 120.000 ĐỒNG * NÂNG LƯƠNG 1.000Đ / GIỜ - Từ 01/10 Đến 31/10/2023 * TUẦN 28.08 - 03.09.2023 * 04 / 10 phiếu bầu

2 tuần trước - 4
HÀ THỊ HIÊN (BĐ)! NHÂN VIÊN XUẤT SẮC DO TẬP THỂ BẦU CHỌN TUẦN 28.08 - 03.09.2023 (03 /15 PHIẾU)

HÀ THỊ HIÊN (BĐ)! NHÂN VIÊN XUẤT SẮC DO TẬP THỂ BẦU CHỌN TUẦN 28.08 - 03.09.2023 (03 /15 PHIẾU)

* THƯỞNG 90.000 ĐỒNG * NÂNG LƯƠNG 1.000Đ / GIỜ - Từ 01/10 Đến 31/10/2023 * TUẦN 28.08 - 03.09.2023 * 03 / 15 phiếu bầu

2 tuần trước - 18
TRẦN THỊ MINH THU (HN) ! NHÂN VIÊN XUẤT SẮC DO CỬA HÀNG TRƯỞNG BẦU CHỌN TUẦN 21.08 - 27.08.2023

TRẦN THỊ MINH THU (HN) ! NHÂN VIÊN XUẤT SẮC DO CỬA HÀNG TRƯỞNG BẦU CHỌN TUẦN 21.08 - 27.08.2023

* THƯỞNG 100.000 ĐỒNG * NÂNG LƯƠNG 500Đ / GIỜ - Từ 01/09 Đến 30/09/2023 * TUẦN 21.08 - 27.08.2023

4 tuần trước - 16
NGUYỄN THỊ PHƯƠNG DUNG (OIK) ! NHÂN VIÊN XUẤT SẮC DO CỬA HÀNG TRƯỞNG BẦU CHỌN TUẦN 21.08 - 27.08.2023

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG DUNG (OIK) ! NHÂN VIÊN XUẤT SẮC DO CỬA HÀNG TRƯỞNG BẦU CHỌN TUẦN 21.08 - 27.08.2023

* THƯỞNG 100.000 ĐỒNG * NÂNG LƯƠNG 500Đ / GIỜ - Từ 01/09 Đến 30/09/2023 * TUẦN 21.08 - 27.08.2023

4 tuần trước - 19