CỬA HÀNG TIẾT KIỆM QUỸ LƯƠNG NHẤT THÁNG 6/2024 - ÔNG ÍCH KHIÊM

CỬA HÀNG TIẾT KIỆM QUỸ LƯƠNG NHẤT THÁNG 6/2024 - ÔNG ÍCH KHIÊM

Công ty trân trọng thông báo quyết định khen thưởng 1 TRIỆU ĐỒNG cho Cửa hàng Ông Ích khiêm đã TIẾT KIỆM QUỸ LƯƠNG NHẤT THÁNG 6. Với tỷ lệ Quỹ lương/ Doanh thu : 7.61%

4 ngày trước - 24
TRẦN THỊ ANH THƯ (HN)! NHÂN VIÊN XUẤT SẮC DO CỬA HÀNG TRƯỞNG BẦU CHỌN TUẦN 8.7 - 14.7.2024

TRẦN THỊ ANH THƯ (HN)! NHÂN VIÊN XUẤT SẮC DO CỬA HÀNG TRƯỞNG BẦU CHỌN TUẦN 8.7 - 14.7.2024

* THƯỞNG 100.000 ĐỒNG * NÂNG LƯƠNG 500Đ / GIỜ - Từ 01/08 Đến 31/08/2024 * TUẦN 8.7 - 14.7.2024

4 ngày trước - 37
HÀ THỊ HIÊN (BĐ)! NHÂN VIÊN XUẤT SẮC DO CỬA HÀNG TRƯỞNG BẦU CHỌN TUẦN 8.7 - 14.7.2024

HÀ THỊ HIÊN (BĐ)! NHÂN VIÊN XUẤT SẮC DO CỬA HÀNG TRƯỞNG BẦU CHỌN TUẦN 8.7 - 14.7.2024

* THƯỞNG 90.000 ĐỒNG * NÂNG LƯƠNG 500Đ / GIỜ - Từ 01/08 Đến 31/08/2024 * TUẦN 8.7 - 14.7.2024

4 ngày trước - 26
VÕ THỊ BÍCH THUỶ (OIK)! NHÂN VIÊN XUẤT SẮC DO CỬA HÀNG TRƯỞNG BẦU CHỌN TUẦN 8.7 - 14.7.2024

VÕ THỊ BÍCH THUỶ (OIK)! NHÂN VIÊN XUẤT SẮC DO CỬA HÀNG TRƯỞNG BẦU CHỌN TUẦN 8.7 - 14.7.2024

* THƯỞNG 90.000 ĐỒNG * NÂNG LƯƠNG 500Đ / GIỜ - Từ 01/08 Đến 31/08/2024 * TUẦN 8.7 - 14.7.2024

4 ngày trước - 27
NGUYỄN NGỌC NHƯ Ý (TĐ)! NHÂN VIÊN XUẤT SẮC DO TẬP THỂ BẦU CHỌN TUẦN 8.7 - 14.7.2024 (06 / 07 PHIẾU)

NGUYỄN NGỌC NHƯ Ý (TĐ)! NHÂN VIÊN XUẤT SẮC DO TẬP THỂ BẦU CHỌN TUẦN 8.7 - 14.7.2024 (06 / 07 PHIẾU)

* THƯỞNG 105.000 ĐỒNG * NÂNG LƯƠNG 1.000Đ / GIỜ - Từ 01/08 Đến 31/08/2024 * TUẦN 8.7 - 14.7.2024 * 06 / 07 phiếu bầu

4 ngày trước - 25
NGUYỄN HUY (HN)! NHÂN VIÊN XUẤT SẮC DO TẬP THỂ BẦU CHỌN TUẦN 8.7 - 14.7.2024 (04 / 10 PHIẾU)

NGUYỄN HUY (HN)! NHÂN VIÊN XUẤT SẮC DO TẬP THỂ BẦU CHỌN TUẦN 8.7 - 14.7.2024 (04 / 10 PHIẾU)

* THƯỞNG 120.000 ĐỒNG * NÂNG LƯƠNG 1.000Đ / GIỜ - Từ 01/08 Đến 31/08/2024 * TUẦN 8.7 - 14.7.2024 * 04 / 10 phiếu bầu

4 ngày trước - 13
TRẦN VĂN THUẬN TIẾN (BĐ)! NHÂN VIÊN XUẤT SẮC DO TẬP THỂ BẦU CHỌN TUẦN 8.7 - 14.7.2024 (03 / 10 PHIẾU)

TRẦN VĂN THUẬN TIẾN (BĐ)! NHÂN VIÊN XUẤT SẮC DO TẬP THỂ BẦU CHỌN TUẦN 8.7 - 14.7.2024 (03 / 10 PHIẾU)

* THƯỞNG 90.000 ĐỒNG * NÂNG LƯƠNG 1.000Đ / GIỜ - Từ 01/08 Đến 31/08/2024 * TUẦN 8.7 - 14.7.2024 * 03 / 10 phiếu bầu

4 ngày trước - 13
NGUYỄN CÔNG HUY (OIK)! NHÂN VIÊN XUẤT SẮC DO TẬP THỂ BẦU CHỌN TUẦN 8.7 - 14.7.2024 (03 / 11 PHIẾU)

NGUYỄN CÔNG HUY (OIK)! NHÂN VIÊN XUẤT SẮC DO TẬP THỂ BẦU CHỌN TUẦN 8.7 - 14.7.2024 (03 / 11 PHIẾU)

* THƯỞNG 90.000 ĐỒNG * NÂNG LƯƠNG 1.000Đ / GIỜ - Từ 01/08 Đến 31/08/2024 * TUẦN 8.7 - 14.7.2024 * 03 / 11 phiếu bầu

4 ngày trước - 18
NGUYỄN THÀNH ĐẠT (TĐ)! NHÂN VIÊN XUẤT SẮC DO TẬP THỂ BẦU CHỌN TUẦN 1.7 - 7.7.2024 (04 / 05 PHIẾU)

NGUYỄN THÀNH ĐẠT (TĐ)! NHÂN VIÊN XUẤT SẮC DO TẬP THỂ BẦU CHỌN TUẦN 1.7 - 7.7.2024 (04 / 05 PHIẾU)

* THƯỞNG 75.000 ĐỒNG * NÂNG LƯƠNG 1.000Đ / GIỜ - Từ 01/08 Đến 31/08/2024 * TUẦN 1.7 - 7.7.2024 * 04 / 05 phiếu bầu

2 tuần trước - 29
TRẦN LÊ NGUYÊN VŨ (HN)! NHÂN VIÊN XUẤT SẮC DO TẬP THỂ BẦU CHỌN TUẦN 1.7 - 7.7.2024 (04 / 10 PHIẾU)

TRẦN LÊ NGUYÊN VŨ (HN)! NHÂN VIÊN XUẤT SẮC DO TẬP THỂ BẦU CHỌN TUẦN 1.7 - 7.7.2024 (04 / 10 PHIẾU)

* THƯỞNG 120.000 ĐỒNG * NÂNG LƯƠNG 1.000Đ / GIỜ - Từ 01/08 Đến 31/08/2024 * TUẦN 1.7 - 7.7.2024 * 04 / 10 phiếu bầu

2 tuần trước - 16
TRẦN THỊ MỸ PHÚ (BĐ)! NHÂN VIÊN XUẤT SẮC DO TẬP THỂ BẦU CHỌN TUẦN 1.7 - 7.7.2024 (04 / 10 PHIẾU)

TRẦN THỊ MỸ PHÚ (BĐ)! NHÂN VIÊN XUẤT SẮC DO TẬP THỂ BẦU CHỌN TUẦN 1.7 - 7.7.2024 (04 / 10 PHIẾU)

* THƯỞNG 120.000 ĐỒNG * NÂNG LƯƠNG 1.000Đ / GIỜ - Từ 01/08 Đến 31/08/2024 * TUẦN 1.7 - 7.7.2024 * 04 / 10 phiếu bầu

2 tuần trước - 32
NGUYỄN KIỀU MY (OIK)! NHÂN VIÊN XUẤT SẮC DO TẬP THỂ BẦU CHỌN TUẦN 1.7 - 7.7.2024 (03 / 12 PHIẾU)

NGUYỄN KIỀU MY (OIK)! NHÂN VIÊN XUẤT SẮC DO TẬP THỂ BẦU CHỌN TUẦN 1.7 - 7.7.2024 (03 / 12 PHIẾU)

* THƯỞNG 90.000 ĐỒNG * NÂNG LƯƠNG 1.000Đ / GIỜ - Từ 01/08 Đến 31/08/2024 * TUẦN 1.7 - 7.7.2024 * 03 / 12 phiếu bầu

2 tuần trước - 30
TRẦN THỊ MINH THU (HN)! NHÂN VIÊN XUẤT SẮC DO CỬA HÀNG TRƯỞNG BẦU CHỌN TUẦN 1.7 - 7.7.2024

TRẦN THỊ MINH THU (HN)! NHÂN VIÊN XUẤT SẮC DO CỬA HÀNG TRƯỞNG BẦU CHỌN TUẦN 1.7 - 7.7.2024

* THƯỞNG 100.000 ĐỒNG * NÂNG LƯƠNG 500Đ / GIỜ - Từ 01/08 Đến 31/08/2024 * TUẦN 1.7 - 7.7.2024

2 tuần trước - 15
NGUYỄN THỊ HỒNG DUNG (OIK)! NHÂN VIÊN XUẤT SẮC DO CỬA HÀNG TRƯỞNG BẦU CHỌN TUẦN 1.7 - 7.7.2024

NGUYỄN THỊ HỒNG DUNG (OIK)! NHÂN VIÊN XUẤT SẮC DO CỬA HÀNG TRƯỞNG BẦU CHỌN TUẦN 1.7 - 7.7.2024

* THƯỞNG 90.000 ĐỒNG * NÂNG LƯƠNG 500Đ / GIỜ - Từ 01/08 Đến 31/08/2024 * TUẦN 1.7 - 7.7.2024

2 tuần trước - 23
PHẠM THỊ THANH THOA (BĐ)! NHÂN VIÊN XUẤT SẮC DO CỬA HÀNG TRƯỞNG BẦU CHỌN TUẦN 1.7 - 7.7.2024

PHẠM THỊ THANH THOA (BĐ)! NHÂN VIÊN XUẤT SẮC DO CỬA HÀNG TRƯỞNG BẦU CHỌN TUẦN 1.7 - 7.7.2024

* THƯỞNG 100.000 ĐỒNG * NÂNG LƯƠNG 500Đ / GIỜ - Từ 01/08 Đến 31/08/2024 * TUẦN 1.7 - 7.7.2024

2 tuần trước - 36
NGUYỄN CÔNG HUY (OIK)! NHÂN VIÊN XUẤT SẮC DO CỬA HÀNG TRƯỞNG BẦU CHỌN TUẦN 24.6 - 30.6.2024

NGUYỄN CÔNG HUY (OIK)! NHÂN VIÊN XUẤT SẮC DO CỬA HÀNG TRƯỞNG BẦU CHỌN TUẦN 24.6 - 30.6.2024

* THƯỞNG 100.000 ĐỒNG * NÂNG LƯƠNG 500Đ / GIỜ - Từ 01/08 Đến 31/08/2024 * TUẦN 24.6 - 30.6.2024

2 tuần trước - 33
NGUYỄN HUY (HN)! NHÂN VIÊN XUẤT SẮC DO CỬA HÀNG TRƯỞNG BẦU CHỌN TUẦN 24.6 - 30.6.2024

NGUYỄN HUY (HN)! NHÂN VIÊN XUẤT SẮC DO CỬA HÀNG TRƯỞNG BẦU CHỌN TUẦN 24.6 - 30.6.2024

* THƯỞNG 100.000 ĐỒNG * NÂNG LƯƠNG 500Đ / GIỜ - Từ 01/08 Đến 31/08/2024 * TUẦN 24.6 - 30.6.2024

2 tuần trước - 34
NGÔ THỊ NGỌC TRÂM (BĐ)! NHÂN VIÊN XUẤT SẮC DO CỬA HÀNG TRƯỞNG BẦU CHỌN TUẦN 24.6 - 30.6.2024

NGÔ THỊ NGỌC TRÂM (BĐ)! NHÂN VIÊN XUẤT SẮC DO CỬA HÀNG TRƯỞNG BẦU CHỌN TUẦN 24.6 - 30.6.2024

* THƯỞNG 100.000 ĐỒNG * NÂNG LƯƠNG 500Đ / GIỜ - Từ 01/08 Đến 31/08/2024 * TUẦN 24.6 - 30.6.2024

2 tuần trước - 28
PHẠM TIẾN ĐẠT (TĐ)! NHÂN VIÊN XUẤT SẮC DO TẬP THỂ BẦU CHỌN TUẦN 24.6 - 30.6.2024 (06 / 07 PHIẾU)

PHẠM TIẾN ĐẠT (TĐ)! NHÂN VIÊN XUẤT SẮC DO TẬP THỂ BẦU CHỌN TUẦN 24.6 - 30.6.2024 (06 / 07 PHIẾU)

* THƯỞNG 105.000 ĐỒNG * NÂNG LƯƠNG 1.000Đ / GIỜ - Từ 01/08 Đến 31/08/2024 * TUẦN 24.6 - 30.6.2024 * 06 / 07 phiếu bầu

2 tuần trước - 42
ĐOÀN THANH HẬU (HN)! NHÂN VIÊN XUẤT SẮC DO TẬP THỂ BẦU CHỌN TUẦN 24.6 - 30.6.2024 (04 / 10 PHIẾU)

ĐOÀN THANH HẬU (HN)! NHÂN VIÊN XUẤT SẮC DO TẬP THỂ BẦU CHỌN TUẦN 24.6 - 30.6.2024 (04 / 10 PHIẾU)

* THƯỞNG 150.000 ĐỒNG * NÂNG LƯƠNG 1.000Đ / GIỜ - Từ 01/08 Đến 31/08/2024 * TUẦN 24.6 - 30.6.2024 * 06 / 10 phiếu bầu

2 tuần trước - 33