QUYẾT ĐỊNH HẠ LƯƠNG - LÊ HỮU TÌNH - TỔNG QUẢN LÝ TỪ NGÀY 10/04/2021

QUYẾT ĐỊNH HẠ LƯƠNG - LÊ HỮU TÌNH - TỔNG QUẢN LÝ TỪ NGÀY 10/04/2021

Lý do: Thiếu Trách nhiệm trong công việc, kiểm tra qua loa công việc được giao liên quan đến vụ bánh mì có dòi ngày 18 tháng 03 năm 2021.

13/04/2021 - 341
QUYẾT ĐỊNH HẠ LƯƠNG - NGUYỄN THỊ HOÀI VÂN - CỬA HÀNG LHP TỪ NGÀY 10/04/2021

QUYẾT ĐỊNH HẠ LƯƠNG - NGUYỄN THỊ HOÀI VÂN - CỬA HÀNG LHP TỪ NGÀY 10/04/2021

Lý do: Quản lý liên quan đến vụ bánh mì có dòi khách hàng phản ánh có ca trực ngày 18 tháng 03 năm 2021.

13/04/2021 - 283
QUYẾT ĐỊNH HẠ LƯƠNG - TRẦN THỊ TỐ NGUYÊN - CỬA HÀNG LHP TỪ NGÀY 10/04/2021

QUYẾT ĐỊNH HẠ LƯƠNG - TRẦN THỊ TỐ NGUYÊN - CỬA HÀNG LHP TỪ NGÀY 10/04/2021

Lý do: Quản lý bếp liên quan đến vụ bánh mì có dòi khách hàng phản ánh có ca trực ngày 18 tháng 03 năm 2021.

13/04/2021 - 275
QUYẾT ĐỊNH HẠ LƯƠNG - HỒ DUY HƯNG - CỬA HÀNG LHP TỪ NGÀY 10/04/2021

QUYẾT ĐỊNH HẠ LƯƠNG - HỒ DUY HƯNG - CỬA HÀNG LHP TỪ NGÀY 10/04/2021

Lý do: Quản lý liên quan đến vụ bánh mì có dòi khách hàng phản ánh có ca trực ngày 18 tháng 03 năm 2021.

13/04/2021 - 378
QUYẾT ĐỊNH HẠ LƯƠNG - ĐẶNG THỊ BÍCH NGÀ - CỬA HÀNG LHP TỪ NGÀY 10/04/2021

QUYẾT ĐỊNH HẠ LƯƠNG - ĐẶNG THỊ BÍCH NGÀ - CỬA HÀNG LHP TỪ NGÀY 10/04/2021

Lý do: Quản lý liên quan đến vụ bánh mì có dòi khách hàng phản ánh có ca trực ngày 18 tháng 03 năm 2021.

13/04/2021 - 284
QUYẾT ĐỊNH HẠ LƯƠNG - NGUYỄN ANH SƠN - CỬA HÀNG OIK TỪ NGÀY 20/02/2021

QUYẾT ĐỊNH HẠ LƯƠNG - NGUYỄN ANH SƠN - CỬA HÀNG OIK TỪ NGÀY 20/02/2021

Lý do: Sử dụng điện thoại trong giờ làm việc không giám sát chỉ đạo nhân viên phát voucher.

03/03/2021 - 404