Chi nhánh xuất sắc 9B - 10 Hà Bổng

Chi nhánh xuất sắc 9B - 10 Hà Bổng

"Đoàn kết là sức mạnh... Khi có tinh thần đồng đội và sự hợp tác, điều tuyệt vời nào cũng có thể đạt được!" - Mattie Stepanek - Chúc mừng cho sự đoàn kết, nỗ lực chung của cả tập thể 10 Hà Bổng đã mang...

14/10/2018 - 264
Chi nhánh xuất sắc 8C - Lê Đình Dương

Chi nhánh xuất sắc 8C - Lê Đình Dương

Như thế nào là một tập thể xuất sắc? Thiết nghĩ rằng tập thể đó phải đạt các tiêu chí: 100% cá nhân trong tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; nội bộ đoàn kết, gương mẫu chấp hành những quy định, nề...

22/09/2018 - 237
Chi nhánh xuất sắc 8C - Pasteur

Chi nhánh xuất sắc 8C - Pasteur

“Làm việc nhóm là khả năng làm việc cùng nhau hướng đến tầm nhìn chung. Là khả năng dẫn dắt những thành tích cá nhân vì các mục tiêu của tổ chức. Đây là nguồn nhiên liệu giúp những người bình thường có thể đạt...

21/09/2018 - 280